PrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa Gdańsk

Regulamin zapisów na zajęcia

§1

 1. Strona internetowa https://prestigelingua.pl/, dalej „Strona”, prowadzi zapisy na zajęcia dodatkowe za pośrednictwem wtyczki LangLion. Zajęcia mogą być prowadzone w formie warsztatów i kursu.
 2. Właścicielem Strony oraz wtyczki interaktywnej obsługującej zapisy jest 

– Prestige Lingua Joanna Gabryś-Trybała, Gdańsk 80-438, ul. Grażyny 10/2, NIP: 5831908839

 1. Szkoła Językowa Prestige Lingua Joanna Gabryś-Trybała jest Organizatorem Prowadzącym zajęcia edukacyjne.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.pl. Tpay jest to system płatności online świadczony przez Tpay S.A.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem w przypadku zapisu na kurs.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto.

§2

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek zajęć edukacyjnych, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.
 2. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający.
 3. Organizatorzy nie zwracają żadnych kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy Zgłaszającego lub Uczestnika.
 4. Uczestnik wybiera ofertę zajęć z oferty podanej na stronie internetowej.

§3

Organizatorzy nie odpowiadają za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania zajęć edukacyjnych.

§4

 1. Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości ustalonej przez Organizatora jednorazowo lub w ratach wskazanych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.
 2. Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić kwotę określoną na stronie internetowej, zgodną z kwotą wskazaną w umowie o świadczenie usług edukacyjnych za pośrednictwem systemu płatności Tpay.

§5

 1. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych/odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zastosowanie mają zapisy zawarte w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 
 2. Przy rezygnacji z zajęć/warsztatów edukacyjnych później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć/warsztatów edukacyjnych – zaliczka nie ulega zwrotowi.
 3. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć), wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w zajęciach edukacyjnych, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy, zmiana taka wymaga formy pisemnej.
 4. Za zmianę przez Zgłaszającego istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np. danych osobowych, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora (np. zawarcie nowego ubezpieczenia).
 5. Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika w zajęciach edukacyjnych jedynie w formie pisemnego wypowiedzenia wysyłając je pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail office@prestigelingua.pl. Terminem wpływu wypowiedzenia jest data stempla pocztowego lub otrzymania maila. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty elektronicznej użytkownika.
 6. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów można zgłaszać w formie pisemnej na adres 80-438 Gdańsk, ul. Grażyny 10/2, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres office@prestigelingua.pl. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Szkoła Językowa Prestige Lingua Joanna Gabryś-Trybała poinformuje Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§6

 1. W przypadku przerwania zajęć edukacyjnych bez podania przyczyny, koszt zajęć edukacyjnych nie będzie zwracany.
 2. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z zajęć edukacyjnych nie są zwracane żadne koszty pobytu na zajęciach edukacyjnych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorami danych osobowych są: 

– Szkoła Językowa Prestige Lingua Joanna Gabryś-Trybała zarejestrowana pod adresem 80-438 Gdańsk, ul. Grażyny 10/2 prowadząca działalność zgodnie ze swym statutem

 1. Z administratorami danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: office@prestigelingua.pl lub pod numerami telefonu: +48 535 797 717  +48 535 925 919
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zapisów na zajęcia edukacyjne, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 4. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe aczkolwiek i niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. Zapisie.